Doručenie 2- 4 dni

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 Reklamačný poriadok internetového obchodu www.livinsky.eu bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za závady.

 Pri reklamácii kupujúci kontaktuje  predávajúceho e-mailom,  reklamáciu uplatňuje v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov (bežný spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka č.40/1964 Z.z.), resp. 12 mesiacov (FO alebo PO v zmysle zákona č.513/1991 Z.z.) a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovaný tovar musí byť poslaný riadne zabalený /odporúčame originálny obal/ a bežným obchodným balíkom na adresu:

 

Názov firmy:  LIGHTING Livinsky, s.r.o.

Meno príjemcu:  . LIGHTING Livinsky, s.r.o.

Ulica: Zemianska 664/87

PSČ a mesto:  956 21 JACOVCE

Krajina:  Slovakia

Kontakt:  +421 905 501 371

 

Zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté !

 Reklamácia musí obsahovať:  originál dokladu o nadobudnutí , presný názov tovaru, popis závady, foto dokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).

 Predávajúci bude informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti a postupe vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavené, ak kupujúci neposkytol predávajúcemu všetky potrebné podklady. Lehota je pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov.

 Kupujúci má v prípade odstrániteľnej závady právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie závady

alebo na výmenu tovaru /kus za kus/.  Predávajúci má právo vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí problémy.

V prípade závady, ktorá sa nedá odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru /kus za kus/ alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto isté práva má rovnako aj predávajúci.

V oboch prípadoch oznámi predávajúci  písomne /e-mailom/  výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu. Doba od uznania reklamácie až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za nový tovar plynie nová záručná doba od prevzatia tovaru.

 Predávajúci nezodpovedá za závady  týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru, nesprávneho zaobchádzania, prevádzkovania  výrobku v nevhodných podmienkach alebo prevedenia  zásahu do výrobku inou než oprávnenou osobou  a zo záruky sú vyňaté aj závady spôsobené nejakou neodvratnou udalosťou / napr. živelná pohroma/.

 

 Reklamačný poriadok platí od 01.11.2019